หน้าแรก พระธรรมทูต กรรมการบริหาร ปฏิทินงานบุญ ติดต่อ ประวัติวัดฯ


คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกของวัดไทยนอร์เวย์ (ตามประกาศของสหภาพชาวพุทธประจำประเทศนอร์เวย์)

๑. ผู้สมัครต้องมีที่อยู่จดทะเบียนในนอร์เวย์ (ไม่ใช่ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวหรือมาพำนักเพียงชั่วคราว)
๒. ผู้สมัครต้องมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๑ หลัก ( Personnummer)
๓. ผู้สมัครต้องไม่เป็นสมาชิกซ้ำซ้อนกับวัดหรือองค์กรศาสนาอื่นๆ หากสมัครชื่อซ้ำซ้อน ท่านจะเสียสิทธิ์การเป็นสมาชิกของทั้งสององค์กร
๔. ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ต้องได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง ด้วยการเซ็นลายเซ็นต์กำกับในใบสมัคร

_ _ _

Bli medlem av Buddhistforbundet

Alle buddhister og buddhistvenner som har bopel i Norge kan bli medlemmer av Buddhistforbundet. Kravet er at man er utmeldt andre tros- og livssynssamfunn. Interesserte kan skrive til Buddhistforbundet for innmeldingsskjema eller laste ned et av skjemaene til høyre og skrive det ut. Medlemskapet er gratis, men utløser ca kr 700-800 pr. år per medlem fra stat og kommune, som videreformidles til den gruppen innen BF du ønsker skal få pengene. Også barn kan meldes inn. Det er viktig at du melder fra om adresse- og navneendringer til oss.

Er man under 15 år må man ha skriftelig tillatelse fra foresatte eller foresatte undertegner for barna.

----
อ้างอิงจากกฎสหภาพชาวพุทธประจำประเทศนอร์เวย์
http://buddhistforbundet.no/article/show/18/Bli-medlem-av-Buddhistforbundet