หน้าแรก พระธรรมทูต กรรมการบริหาร ปฏิทินงานบุญ ติดต่อ ประวัติวัดฯ

 

 

ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีที่นอร์เวย์ จะมีลูกหลานชาวไทยในต่างแดนมาบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อมาศึกษาเรียนรู้ และซึมซับประเพณี และวัฒนธรรมไทย อีกทั้งได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน