พิธีเปิดประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุ­โรป สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

 

 ขอบคุณวีดีโอจาก The Council of Thai Bhikkhus in U.S.A.

 ขอบคุณวีดีโอจาก SuwannaphoomShow