รายการ วิถีไทย วิถีพุทธ ตอน การประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 9 2558

 

 
ขอบคุณวีดีโอจาก  ช่อง Mr.Jiratheep Phayuha