การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดย พระครูสิริอรรถวิเทศ (Dr.Handy Inthisan) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมงานประชุมสมัยสามัญประจำปี 2558 สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ณ วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ 19-20 กันยายน 2558