ภาพบรรยายกาศวันลาสิกขา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557
ของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ได้อุปสมบทในโครงการสืบอายุพระพุทธศาสน­าในต่างประเทศรุ่นที่ 2
ณ วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2557