สัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ